دانه قهوه

شرکت بازرگانی دینا آگرو با بهره گیری از امکانات فنی و لجستیکی اقدام به واردات دانه قهوه از هندوستان به منظور دسترسی مصرف کنندگان به دانه قهوه سالم و ارگانیک می نماید.